Bestyrelsen


 ... den kreative skole i Struer

Struer Billedskole


Struer Billedskole

 ved ”Aktivitetscenter Struer”, Skolegade 5a.

7600 Struer

Bestyrelsen


Sekretær:

Ulla Ho Andersen

Stentofterne 84,

7600 Struer.

23310225

mail: akselulla@gmail.com


Kasserer:

Inga Larsen,

Tjørnevej 29,

7790 Thyholm.

5155 6480

mail: beske72@gmail.com

Suppleant:

Lene Bock Sørensen,

Gimsinghoved 18,

7600 Struer.

tlf: 23310424,

mail: lenebock@gmail.com


Suppleant:

Margit Balle Hansen

Kløvervej 18

7600 Struer

21226488

mail: supermarget@hotmail.com

Vær opmærksom på, at du ved deltagelse i Billedskolens aktiviteter udelukkende er dækket af din egen ulykkes-/ fritidsulykkesforsikring

Formand:

Poul Øland Hansen

Sarpsborgvej 10

7600 Struer.

97853220

mail: poul@oland.dk,


Næstformand og Info:

Majlis Dybkjaer

Tjørnevej 36

7500 Holstebro

24457636

mail: majlis@dybkjaer.com


Medlem:

Birgitte Brinkmann-Hansen

Kirketoft 6 96646008

7600 Struer

2122 3785

gittebrinkmann@hotmail.comVedtægter

Stiftet den 31. maj 2005 som Struer Billedskole.


§.1

Foreningens navn er Struer Billedskole. Foreningen er hjemmehørende på Aktivitetscenter Struer  i Struer Kommune.


 §.2

Billedskolens formål er:

-          At skabe et igangsættende, inspirerende og udviklende miljø.

-          At skabe de bedst mulige rammer for børn og voksne, der har lyst og interesse for at arbejde billedskabende.

-          At give kendskab til elementære discipliner som tegning, maleri, grafik og skulptur.

-          At give deltagerne erfaringer med billedsprogets muligheder og herved opbygge et redskab til at udtrykke deres personlige oplevelser.


 §.3

Medlemsskab kan opnåes af alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemsskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt. Et medlem kan udelukkes såfremt vedkommende er til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 


 §.4

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§.5

Generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned, og skal indvarsles mindst 14 dage i forvejen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance.


Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, og distribueres til medlemmerne sammen med dagsordenen.       Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år repræsenteres af forældrene, som har en og kun en stemme.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 50 % af de stemmeberettigede ønsker det. Det skal klart fremgå af anmodningen, hvilket emne der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.


Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:


1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning.

3.       Forelæggelse af regnskab.

4.       Fastsættelse af kontingent for    medlemmer.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.       Valg af 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.

8.       Eventuelt.

§.6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, som er fyldt 18 år.

Generalforsamlingen vælger hvert andet år 3 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 – årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer, samt en revisorsuppleant.


§.7

Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet fremlægges i revideret stand til godkendelse på generalforsamlingen. ( Første gang pr. 31. december 2005.)


§.8

Foreningen tegnes af formanden og kassereren


§.9

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.


§.10

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver tilfalder de andre folkeoplysende eller kulturelle formål for børn og voksne i Struer Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

    

Vedtægterne er  revideret på generalforsamlingen d. 28 februar 2013.